Hidden In Plain View - I Ran

I walked along the avenue
I never thought I'd meet a girl like you
Meet a girl like you

With auburn hair and tawny eyes
The kind of eyes that hypnoti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.