Fantan Mojah - Hungry

Bless di ghetto yute dem through stress and pain
Nuh matta how it tough and hard out there
My people cry

[Chorus: x2]
Tell dem momma hungry popp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.