Hidden In Plain View - Eastern Homes and Western Hearts

I've been dreaming of waking up happy under the sun.
In the smog and the traffic and dreams of California.
This lonely live takes to I-80 to try a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.