Angel Olsen - Tougher Than the Rest

Well it's Saturday night
You're all dressed up in blue
I've been watching you a while
Maybe you've been watching me too
So somebody ran out
Left ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.