Lil jon - Bo Hagon's Phone Call

Man like e'rythang fiddin to work out
Like dis shit fiddin ta jump 'cause
This shit fiddin ta jump like a trapoline
I promise you, you feel me

[Bo Ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.