Mr. Scruff - Check the Vibe

Yeah check it out check it out
Check my vibe, I check that vibe
I check my vibe, I check that vibe
I check my vibe, I check that vibe
I check my v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.