Necro - Death Rap

For death rap shit
Word up
Bump this
Some evil shit
Check it
Fuckin faggot

[Necro]
It starts with your intestines and germs
Next you're a ce...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.