Necro - Push It to the Limit

We'll push it to the limit like a tourniquet crushin' your cranium
Mushin' you, murder you, burnin' you to a crisp live on uranium
Maintainin' sins ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.