Necro - Beautiful Music for You to Die To

Ya dead kid, now ya just meat for preparation
Ya brain smeared all over the street like defecation
Pull a gun out on a star
Ya ain't to famous on H...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.