Bob Schneider - The Way Life Is Supposed to Be

I saw a falling star
At the foot of the moutain of the dead
In the middle of the Mexico in my mind
I didn't get too far
Thinking about the crazy t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.