Apollo 440 - Make My Dreams Come True

Give it up
And make my dreams come true

Shoot me like a gun
Beat me like a slave
Stone me like the Lord
And send me to my grave

Give it up
And make ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.