Trae Tha Truth - I'll Be Fine

It hurt but I won't cry
Wish I could turn back time
Just to say what's on my mind
I know I'll be fine
It hurt but I won't cry
Wish I could turn b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.