Trae Tha Truth - No Pressure

No pressure
No pressure
No pressure
No pressure
No pressure
No pressure
No pressure
No pressure

King truth is out to play
I need to fall ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.