The Herbaliser - Juice Crew Law

(What's wrong with you, man?
You crazy)

I don't claim that Shan's the epitome
Your rhymes can't ban so you can't get rid of me
Line after line has a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.