Carly Rae Jepsen - Tell Me

Tell me
Baby is it yes or no
You've got a face that just don't show
What's going on inside

Tell me
I swear I'll take it on the chin
Don't suga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.