Necro - Reign in Blood

Verse 1 (Ill Bill)

I'm the creep in the mask, snapped of disease from the lab
I chop my enemies in half wit guillotines and laugh
I speak the languag...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.