Necro - I'm Your Idol

I'm Your Idol

I rock a pair of butter Nikes
And blood drips on my kicks when the boxcutter strikes - your flesh
Your skin is tender, it's shredded li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.