Necro - Destined to Be '94

[Necro]

This is a Captain Carnage and Necrophiliac duet of death!
It's the Witchcraft Killer!!!

[Captain Carnage]

Fillin my fuckin bed with sku...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.