Claudia Jung - Es war nur eine Nacht

Ich wollte einfach nur alleine sein
Und war total in mich versunken
Der Strand, dass Meer, ein Glas voll Sommerwein
Und auf der Haut der Sonnensche...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.