Brray - El Rebaño

Yo-Yo-Young Martino
Las ovejas negras, hiju'eputa

El amor es traicionero y por eso sigo con los primeros (con los primeros)
Antes de la fama vivo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.