Paula Abdul - Bend Time Back 'Round

He led me astray
When my mind was weak
That's all I can say
Ba-baby

He filled me with words
And knew I would believe
He's nothing but dirt
So...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.