Kevin - Ground Up

J-J-JasonXM

Hey, we komen van de ground up, ground up
Weet precies wat daar is
Ik heb iets op mij, ik zet iets opzij
Die bewaar ik voor laters
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.