Kevin - Mijn Bitch

Ramiks, bitch

Ik geloof mezelf, ik geloof in mijn shit
Ik geloof in al mijn homies, ik geloof in mijn clique
Ik geloof in deze grind, ik pak wat ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.