Mr. Scruff - Vibrate

Sham
Yeah, you can call me that
As I walk with the Luddites and my crusty axe
I'm a whole lot removed from the Domini Pax
The pacts with the churc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.