Delany - Fake Love

Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Oh, yeah, yeah, yeah
Delany
yeah, yeah, yeah, yeah
Oh, yeah-yeah-yeah
Fake love, yeah

I j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.