Busta Rhymes - Hot Shit Makin' Ya Bounce

Yeah yeah yeah yeah yeah
Just bounce around
All my niggas in the place need to bounce around
Just bounce around, make ya bounce around
All my bitches ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.