Eda Baba - Masa

Ben buraya nasıl geldim?
Bir yanlış bin doğruyu götürür mü?
Söz gelimi, nasıl yandım?
Bir varmış ah bir yokmuş, o bendim

Bana öyle büyük büyük, mecaz...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.