Eda Baba - Sonbahar

Düştü elleri içimdeki boşluğa
Su titredi, yaprak oynadı dalında
Kesti elimi yüzündeki kirpiği
Kalbimde bir çiçek açtı yine

Bu rüya olmalı gördüğüm
Gö...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.