Necro - One Way or Another

The Sexorcist
Check it you fuckin' bitches
Stinky twats

[Necro]
I don't kid man I fuck Nicole right in her pink hole
Then a pickle light up a nickle
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.