Necro - Poetry in the Streets(Necro)
Uh
Peep the killer shit
Death murder rap shit
Bitch
Check it

The press, runs the tape records the bloody mess
documentations of the huma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.