Necro - Gory Days

Check it

(Hook x1)
Gory Days
You might get stabbed in your heart
Gory Days
Get the butcher knife and tear you apart
Gory Days
You better finish what ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.