Necro - Dead Body Disposal[Solemon Sol & Lincoln from Snatch]

[Verse 1]
Let's talk about dead body disposal
My proposal take the corpse to the bathtub
And drain the blood o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.