Necro - Bury You with Satan

(Yo yo)
Bury you with satan
(Peep the death rap)
Bury you with satan
Death is in your future

I'm gettin outrageous on you, pullin razors on you
Blazi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.