The Herbaliser - Verbal Animé

Like, uh, this is your lucky day, see
I will uh like, you know, fill you in how come
Suppose you like didn't, uh
run up to a couple of sweet guy li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.