Ruff Ryders - They Ain't Ready

[Timbaland]
Uh-huh, now what we gonna do
Take it from the Eastside to the country
Ya feel me? Ya feel me?
Ya feel me? Tchka-tchka-tchka
Check the chor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.