Snoop Dogg - Focused

Focus on me
Baby, can you focus on me?
Baby, can you focus on me?
Baby, can you focus on me?
Focus on me

So much smoke in the air, you can't se...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.