Snoop Dogg - Doo Wop Thank Me

I wanna thank me for never quitting
I wanna thank me for always believing
I wanna thank me for always being a giver
I wanna thank me, oh yes I do
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.