Rasheeda - Atl 2 STL

A-T-L to S-T-L
On them thungs and crunk as hell
Your system blast, then let it bump
Spark the L and raise it up

Fifteens in my shit, you know it...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.