Brooke Valentine - Million Bucks

[Verse 1:]
My girl call me up she throwin a party
I click over and call everybody
Hittin' up a mall to get so sexy
It's Friday and I got my money ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.