Brooke Valentine - Taste of Dis

I'm getting off about six
I'm rollin' through the hood all anxious
Hitting up a party without a care
I told my girls
"I'll meet ya there!"

[Ver...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.