Hey Rosetta! - Promise

Ye low lives
Laughing too much
Never close your eyes
'Til the sun's coming up
Under slept, over dreamt

My whole life
Trying to speak
But sile...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.