Hey Rosetta! - Alcatraz

I stood helpless to the threat
Of a heavy lid I'll never lift

And when the gavel hit the desk
Metal shut around me
Marshals at my wrist

Led m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.