Necro - Fuck You to the Track

I want to fuck you to death
And from the womb to the tomb
Spray some perfume on your cocoon
Do shit, I'm on some ?? shit
Lay on the table nude, as I r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.