Necro - Rugged Shit

Fucking bastards (Fucker)
I hate all of you
That's right
Motherfuckers
Digest this shit
Fucking sluts
Check it check it (here, here we go)

Yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.