The Herbaliser - Real Killer, Pt.2

You ain't goin' to shoot the piano player are you?

Please, no more!
I'm hurt
Can't you see I'm hurt
You shot me, please don't! don't
let me hav...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.