Eminem - Stir Crazy

Featuring Eminem
(uhh, hell yea man, hm, oh fuck yeah
When I'm not at home, beating my shit to death
I'm listening to the Madd Rapper's album
This...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.