Eminem - If I Get Locked Up Tonight

Check Check, 1-2 , 1-2 1-2 (it's rolling)
Yea yea yea Dr. Dre up in here y'all know what this is.
It's what y'all been waiting for Funk Master Flex,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.