Kevon Edmonds - Sensitive Mood

I'M IN A SENSITIVE MOOD TONIGHT
I WANT TO KISS YOU AND HOLD YOU TIGHT
I WANT YOU TO FEEL ME DEEP IN YOUR LOVE
TELL ME THAT YOU HAVEN'T GOT ENOUGH

Bab...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.