Eminem - Jealousy Woes II

Jealous!
Jealous?! What he mean, "Jealous"?
You know what I'm sayin'? He just mad 'cause he all with them ugly hoes, know what I'm sayin'?
Girls do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.