Eminem - Get U Mad

Yo
Mic check (my dick!)
Testing, one, two, fuck
(My dick)
My nuts

My attitude is worse than NWA's was
I'll battle you over stupid shit
And di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.